Bộ máy tổ chức của Hệ thống Tân Trường Sinh gồm có:

- Hội đồng quản trị: Ban hành các quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của Công ty

- Ban giám đốc: Quyết nghị phương hướng hoạt động phân phối, hợp tác quốc tế của Công ty, nhằm bảo đảm các mặt hàng cung cấp ra thị trường đảm bảo chất; Quyết nghị những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của Công ty.

- Ban tư vấn pháp lý: giúp cho các hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành

- Ban kiểm soát: Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng quy trình của Ban giám đốc đã ban hành

- Khối Phòng ban: là một khối thống nhất, thực hiện các công việc, chức năng, trách nhiệm theo chỉ đạo của Ban giám đốc

 

Thong ke
.HOTLINE : 0868 11 33 99